กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เครือข่ายข่าวสารสุขภาพ

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย. Copyrights @2015 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. สงวนลิขสิทธิ์. อรรณพ ใจสำราญ และคณะ. รายงานการศึกษาวิจัยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวมในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เฌอมาศ จำจัด.

เครือข่ายข่าวสารสุขภาพ
เครือข่ายข่าวสารสุขภาพ

กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง. นโยบายการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี,. โรงพยาบาลหนองคาย. สถิติตัวชี้วัดประจำปี โรงพยาบาลหนองคาย.

เครือข่ายข่าวสารสุขภาพ

(พิมพ์ครั้งที่ 8) บริษัท พีเอ็นพี กรุ๊ป จำกัด เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม. เบญจพร ปัญญายง. (บรรณาธิการ).

เครือข่ายข่าวสารสุขภาพ

พิมพ์ครั้งที่ 1 ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. สาธารณสุข สุขภาพ อนามัย  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  สช. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, (เอกสารอัดสำเนา). วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558. กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ. ท้องไม่พร้อมต้องอ่าน!.

เครือข่ายข่าวสารสุขภาพ

คู่มือการให้ตำปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรมสุขภาพจิต. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28. ราชกิจจานุเบิกษา เล่ม 138 ตอนที่ 10 ก ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564.